fbpx

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PERSONAL POWER GYM

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze voorwaarden worden de volgende termen gebruikt in de navolgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Personal Power Gym: zijnde de eenmanszaak van de heer M.B. Dakriet, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 244857160000, gevestigd Oude Amersfoortseweg 191 A, 1212 AC Hilversum te Hilversum, de dienstverlener, de opdrachtnemer;

Opdrachtgever: de wederpartij van Personal Power Gym;

Overeenkomst/opdracht: de overeenkomst tussen Personal Power Gym en opdrachtgever;

Dienstverlening: de diensten/ werkzaamheden die Personal Power Gym voor opdrachtnemer uitvoert.

ARTIKEL 2: ALGEMEEN/ TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening van Personal Power Gym, ieder gebruik van de diensten van Personal Power Gym geschiedt voor eigen risico. Opdrachtgever dient zich er zelf van te vergewissen of gebruik of deelname aan de dienstverlening van Personal Power Gym voor de opdrachtgever medisch verantwoord is. Door het aangaan van de overeenkomst verklaart de opdrachtgever dat hij/ zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat is om de instructies van Personal Power Gym zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel dient opdrachtgever zich ertoe alvorens de overeenkomst met Personal Power Gym aan te gaan, zijn/ haar arts te raadplegen. Personal Power Gym is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over opdrachtgever.

2.2 Het door de opdrachtgever zonder commentaar aanvaarden en behouden van het intakeformulier of overeenkomst, waarop naar deze algemene voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van de algemene voorwaarden van Personal Power Gym.

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Personal Power Gym, voor de uitvoering waarvan door Personal Power Gym van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt.

2.4 Personal Power Gym is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op de werkzaamheden van nieuwe overeenkomsten en op de werkzaamheden van lopende overeenkomsten vanaf het moment dat de wijzigingen ingaan.

2.5 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Personal Power Gym zijn verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig door opdrachtgever worden verstrekt, heeft Personal Power Gym het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten. In ieder geval dient opdrachtgever het intakeformulier volledig te hebben ingevuld en ondertekend aan Personal Power Gym af te geven. Veranderingen in de persoonsgegevens en in de medische toestand dienen per omgaande aan Personal Power Gym te worden doorgegeven.

2.6 Deelname aan de activiteiten geschiedt geheel op eigen risico, Personal Power Gym is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de opdrachtgever mochten oplopen tijdens of ten gevolgen van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.

ARTIKEL 3: UIT VOERING VAN DE OPDRACHT / ANNULERING / OVERM ACHT

3.1 Personal Power Gym voert de dienstverlening in het kader van de opdracht naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen uit. Het betreft een inspanningsverplichting. Dat wil niet zeggen dat Personal Power Gym instaat voor het succes en welslagen van de dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever gestelde doel. Er is nimmer sprake van een resultaatsverbintenis.

3.2 Opdrachtgever verplicht zich tot maximale inspanning om het door hem gestelde doel te trachten te behalen.

3.3 Personal Power Gym heeft het recht werkzaamheden door derden te laten verrichten. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten. Personal Power Gym zal dit in overleg met opdrachtgever doen.

3.4 Indien opdrachtgever niet kan deelnemen aan een activiteit van Personal Power Gym, wordt verwacht dat opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Personal Power Gym. Alle afspraken dienen 48 uur van te voren te worden afgezegd, bij gebreke waarvan de kosten van de geannuleerde uren in rekening worden gebracht aan opdrachtgever.

3.5 Onder overmacht met betrekking tot de opdracht wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Personal Power Gym is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de opdracht indien nakomen blijvend onmogelijk is geworden door overmacht. Bij ziekte van Personal Power Gym danwel door hem ingeschakelde derden heeft Personal Power Gym het recht om de opdracht te annuleren. In overleg met opdrachtgever zal naar een alternatief gezocht worden, al naar gelang de duur van de afwezigheid.

ARTIKEL 4: BETALINGSVOORWAARDEN

4.1 Op de website van Personal Power Gym (www.personalpowergym.nl) staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er in rekening gebracht zullen worden. Alle genoemde bedragen zijn exclusief de verschuldigde BTW.

4.2 Personal Power Gym heeft het recht de door hem gehanteerde tarieven per 1 januari van ieder kalenderjaar te wijzigen. Personal Power Gym zal opdrachtgever daarvan schriftelijk op de hoogte stellen. Opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst op te zeggen met ingang van de voorgestelde wijziging, op welke opzegging artikel 5 van toepassing is. Deze opzeggingsmogelijkheid geldt niet indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

4.3 Personal Power Gym zal het overeengekomen honorarium steeds zoveel mogelijk per maand in rekening brengen. Betaling van de facturen dient zonder opschorting of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij aan de opdrachtgever een wettelijke bevoegdheid tot opschorting/ verrekening toekomt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van facturen komen voor rekening van opdrachtgever. Reclames aangaande declaraties dienen binnen de gestelde betaaltermijn schriftelijk te worden gemeld.

4.4 Indien tijdige betaling uitblijft is Personal Power Gym steeds bevoegd tot opschorting van de dienstverlening, danwel ontbinding van de overeenkomst zonder dat hij schadeplichtig is jegens opdrachtnemer.

4.5 Ingeval van liquidatie, surseance van betaling of faillissement, beslaglegging, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer over zijn vermogen kan beschikken, is Personal Power Gym bevoegd de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen, zonder enige verplichting tot betaling van schadevergoeding. De vorderingen van Personal Power Gym zijn alsdan onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 5: DUUR EN BEËINDIGING

5.1 Partijen kunnen de opdracht opzeggen. Opzegging dient schriftelijk of per e-mail (info@personalpowergym.nl) te geschieden. Indien de overeenkomst niet schriftelijk of per e-mail tot stand is gekomen, geschiedt de opzegging op de wijze zoals de overeenkomst tot stand is gekomen.

5.2 Personal Power Gym kan slechts van deze opzeggingsbevoegdheid gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van hem gevergd kan worden.

5.3 Personal Power Gym is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat hij gehouden is tot betaling van enige schadevergoeding aan opdrachtgever, indien de opdrachtgever niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.

5.4 Zodra de overeenkomst is opgezegd, dienen partijen hun verplichtingen tot de einddatum na te komen.

ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Voor elke door Personal Power Gym aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Personal Power Gym kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten. Personal Power Gym is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.

6.2 Personal Power Gym is nimmer aansprakelijk voor enige (directe danwel indirecte) schade welke aan opdrachtgever is ontstaan door en/ of tijdens het gebruik van door en/ of namens Personal Power Gym geleverde zaken en/ of diensten. Personal Power Gym is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak dan ook, op enigerlei wijze aan opdrachtgever en/ of derden toebehorende zaken verloren gaan. Personal Power Gym is niet aansprakelijk wanneer opdrachtgever op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van opdrachtgever. Personal Power Gym is niet aansprakelijk wanneer opdrachtgever op enigerlei wijze schade lijdt en deze is te wijten aan het niet of niet volledig of foutief invullen van het intakeformulier en ondertekende gezondheidsverklaring. Personal Power Gym is in de hiervoor genoemde gevallen uitsluitend aansprakelijk indien sprake is van grove opzet of bewuste roekeloosheid door Personal Power Gym.

6.3 Iedere aansprakelijkheid van Personal Power Gym voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die gebaseerd is op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Personal Power Gym te dier zake uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen.

6.4 Personal Power Gym is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige informatie.

6.5 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het door Personal Power Gym in rekening gebrachte bedrag met een maximum van zes maanden.

6.6 Personal Power Gym is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.7 De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten. Een tekortschieten van een persoon die niet aan Personal Power Gym is verbonden, maar die conform artikel 3.3 bij de uitvoering van een opdracht is betrokken, kan alleen aan Personal Power Gym worden toegerekend, indien opdrachtgever aantoont dat de keuze van deze persoon niet zorgvuldig is geweest.

6.8 Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. Opdrachtgever stemt ermee in dat Personal Power Gym aansprakelijkheid beperkende bedingen van derden namens opdrachtgever aanvaardt.

ARTIKEL 7: INTELLECTUEEL EIGENDOM

7.1 Personal Power Gym behoudt zich alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht door of vanwege Personal Power Gym zijn ontwikkeld of reeds voorheen door of vanwege Personal Power Gym waren ontwikkeld, danwel voorheen door of vanwege de door Personal Power Gym ingeschakelde derde zijn ontwikkeld.

7.2 Alle door Personal Power Gym verstrekte of in het kader van de opdracht vervaardigde modellen, methodieken, instrumenten en trainingsschema’s et cetera zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voor eigen gebruik van de opdrachtgever. Opdrachtgever is betreffende voormelde informatie en documentatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Personal Power Gym niet gerechtigd tot verveelvoudiging en openbaarmaking of ter kennis brenging aan derden.

7.3 Personal Power Gym behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

7.4 Ook bij (tussentijdse) beëindiging /opzegging van de opdracht, om welke reden dan ook, geldt artikel 7 onverkort.

ARTIKEL 8: GEHEIMHOUDING

8.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

8.2 Indien Personal Power Gym op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of rechter aangewezen derde mede te verstrekken, en Personal Power Gym zich te dier zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Personal Power Gym niet gehouden tot enige schadevergoeding of schadeloosstelling aan opdrachtgever en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan. Personal Power Gym zal verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

ARTIKEL 9: KLACHTEN

9.1 Opdrachtnemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure.

9.2 De opdrachtgever dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen twee maanden nadat de opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd – bij de opdrachtnemer in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.

9.3 Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de opdrachtgever zijn rechten ter zake verliest.

9.4 De opdrachtnemer beantwoordt de door de opdrachtgever bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken – gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt de opdrachtgever per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

9.5 Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 10: GESCHILLENCOMMISSIE

10.1 Geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever die betrekking hebben op: – de totstandkoming van Overeenkomsten of, – de uitvoering van Overeenkomsten, kunnen zowel door de opdrachtgever als door de opdrachtnemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Sport en Beweging, Bordewijklaan 46, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).

10.2 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, als de opdrachtgever zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven overeenkomstig Artikel 9 bij de opdrachtnemer heeft ingediend.

10.3 Een geschil dient uiterlijk binnen 12 maanden na de datum waarop de opdrachtgever de klacht bij de opdrachtnemer indiende bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. Het geschil wordt schriftelijk aanhangig gemaakt onder vermelding van de naam van de opdrachtgever en de opdrachtnemer, een duidelijke en volledige omschrijving van het geschil en overlegging van eventuele bewijsmiddelen.

10.4 Wanneer de opdrachtgever een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de opdrachtnemer aan deze keuze gebonden. Als de opdrachtnemer een geschil aan de Geschillencommissie wil voorleggen, moet hij de opdrachtgever vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De opdrachtnemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

10.5 Geschillen die betrekking hebben op de niet-betaling van het abonnementsgeld en waaraan geen inhoudelijke klacht ten grondslag ligt, of betrekking hebben op dood, lichamelijk letsel of ziekte worden bij uitsluiting van Geschillencommissie beslecht door de rechter.

10.6 De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

10.7 De commissie doet uitspraak bij wijze van bindend advies. De uitspraak is bindend voor beide partijen. Vernietiging van het bindend advies kan uitsluitend plaatsvinden door het advies binnen twee maanden na de verzending van het advies aan de rechter voor te leggen. De rechter kan het bindend advies alleen vernietigen indien de uitspraak in verband met de inhoud of wijze van totstandkoming in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

ARTIKEL 11: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

11.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, ook indien een bij de overeenkomst betrokken partij buiten Nederland gevestigd is.

Team Personal Power Gym